PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

ESCOLA DE MÚSICA UNIÓ MUSICAL CONTESTANA

1.- Introducció.-

El Projecte Educatiu de Centre és un document que planteja els objectius del Centre i orienta i inspira totes les accions, les formes d’organització i coordinació, el seu organigrama, les regles de funcionament intern i la vinculació amb tots i cadascun dels agents de la Comunitat Educativa.

Aquest Projecte Educatiu de Centre (PAC), ha sigut elaborat d’acord amb la norma constitucional i la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa. Formen part del mateix el reglament de règim intern, el Pla de convivència, la concreció curricular i el pla d’orientació i acció tutorial.-

2.- Entrada en vigor, evacuació i modificació del Projecte Educatiu de Centre.-

2.1.- Entrada en vigor.-

El present Projecte Educatiu ha sigut coordinat en la seua elaboració per part de l’Equip Directiu del centre, forma part de la programació general anual del curs 2022/2023 i contempla les propostes fetes pel Claustre de Professors.-

Sobre la base de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa, el Projecte d’Educació ha sigut aprovat pel Director del Centre don Fernando Sanchis Gandia i és aplicable a tots els membres de la Comunitat Educativa.-

2.2.- Revisió i avaluació.-

La revisió i avaluació d’aquest Projecte Educatiu es durà a terme en finalitzar cada curs escolar, moment en què s’elaborarà un informe sobre aquest, el qual s’inclourà en la Memòria Final de cada curs escolar.-

2.3.- Modificació.-

Per a la modificació del present Projecte Educatiu de Centre, es tindrà en quanta els informes elaborats en la Memòria Final del Curs escolar, així com les aportacions i propostes realitzades pel Claustre de Professors i la Comissió Escolar del centre.-

3.- Circunstancies particulars de l´Escola.-

L’Escola de Música de la Unió Musical Contestana es situa en la població de Cocentaina, en la Comarca del Comtat, província d’Alacant. Cocentaina és un municipi que té 11.000 habitants i compta amb una llarga tradició d’afició a la música de Bandes. En l’actualitat existeixen en la població dues bandes de música. En la població existeixen tres col·legis d’ensenyament i un Institut d’Ensenyament Secundari. Ademés al voltant de Cocentaina existeixen altres poblacions com Benilloba, Alcoleja, Benasau, Gorga, Penàguila, etc. Algunes tenen Banda de Música però no tenen Escola de Música. L’Escola de Música de la Unió Musical Contestana presta també servei a persones d’aquestes poblacions que necessiten aprendre música per a integrar-se en la Banda de Música del seu poble. Per tant el nombre potencial d’alumnes de l’Escola de Música és considerable.

3.1.- La presència al territori.-
Facilitant l’accés de tot l’alumnat a la vida cultural del municipi de Cocentaina i garantint l’accés a la cultura i la pràctica musical a tota la població.
Obrint noves vies d’actuació per dinamitzar la vida cultural del municipi, per incidir i col·laborar en la cohesió social de la zona i dissenyant una oferta formativa i activitat musical que impacti a tot el municipi,
3.2.- Relacions escola entorn.-
L’entorn social de l’escola fa referència a les relacions i costums que s’estableixen entre els ciutadans, les entitats del municipi de Cocentaina i els diferents sectors de la comunitat “escola de música”: equip directiu, professorat, usuaris i pares i mares d’usuaris, etc. L’existència d’associacions, museus, grups o conjunts musicals, festivals i d’altres activitats afirmen que existeix un entorn cultural, i no només musical, viu als municipis de Cocentaina.
L’Escola vol créixer i formar part de la xarxa d’entitats educatives, culturals i artístiques del municipi, treballant per ser-ne un membre actiu i dinamitzador d’activitat. Sota aquesta premissa, l’escola queda oberta al treball col·laboratiu i en xarxa amb les entitats municipals i serà proactiva en la proposta de noves activitats i en la generació de sinèrgies amb l’entorn dins i fora del municipi.

4.- Especialitats impartides en el centre.-

La Escola de Música de la Unió Musical Contestana ofereix una formació musical integral amb classes de llenguatge musical, iniciació a la música per a menors de 8 anys, llenguatge musical, flauta travessera, saxofó, trompeta, guitarra, trombó, percussió, clarinet, piano, trompa, tuba, violoncel y obóe. No obstant aço, l´oferta no está tancada i està oberta a qualsevol altre instrument musical, sempre que hi haja demanda suficient per a contractar a un professor que impartisca les classes. Encara que l´Escola está enfocada cap a la música de Banda, s´ofereix formació musical aliena a aquesta modalitat musical, amb classes de guitarra, piano i violoncel, ja que la finalitat de l ´Escola es tindre una oferta musical integral que satisfaça totes les necessitats de les persones que en la població de Cocentaina y poblacións del voltant, tinguen inquietuts musicals.

També s´imparteixen classes de Conjunt Instrumental i de Cor, peró no com a oferta, ja que es obligatori per a tots els alumnes matriculats en instruments de banda formar part del Conjunt Instrumental, així com del Cor de l’Escola, com a part de la seua formació musical i com a pas previ al segu ingrés a la banda jove que també forma part del procés d´aprenentatge. Tant la integració en el Conjunt Instrumental como en la Banda Jove i el Cor s´ofereix com a part del preu de matricula i les cuotes mensuals, i no suposa un increment en els pagaments corresponents als alumnes.

5.- Objetius prioritaris del Centre.-

L´Escola de Música de la Unió Musical Contestana té com a objetiu la formació musical de qualsevol persona sense limit d´edat, incluint iniciació a la música a partir de 4 anys i solfeig per a adults, amb gran varietat instrumental, incluint també en la formació les assignatures de conjunt instrumental, cor i banda jove. S’ofereix així una formació integral als alumnes tant en la música instrumental com en cant. L´Escola de Música te especial interès a fer accessible la música als mes xicotets. Per aixó, dins de la seua oferta pedagógica, s´inclouen classes d´iniciació a la música per a menors de 8 anys, els qui solament hauran de pagar el preu de la matrícula, sempre que els pares siguen socis de la Unió Musical Contestana pagant la quota de soci de 20 euros anual i estalviant-se les quotes mensuals de l´Escola. D´aquesta forma s´aconsegueix implicar a tota la familia en l´afició per la música. Hi ha també música de cambra, en la qual la professora de piano una vegada a la setmana acompanya al piano la interpretació de peces musicals per part dels alumnes de l’Escola en sessions individuals o conjuntes amb la finalitat d’incrementar les facultats de coordinació i harmonia dels alumnes. L´Escola de Música de la Unió Musical te com objetiu oferir una oferta musical completa per a totes aquelles persones que vulguen adquirir la capacitat necessaria per a tocar un instrument musical, dins de la seua oferta formativa, aixi como ser un primer pas per a aquelles persones que vulguen continuar l´aprenentatge en un conservatori de música. Per aixo, la Unió Musical Contestana ofereix també la preparació de les proves de acces al conservatori, per a totes aquelles persones que vulguen continuar la segua formació musical a nivels mes professionals. Totes les assignatures estan adaptades a les necessitats del Conservatori per tal que aquells alumnes que desitgen continuar els seus estudis musicals ho tinguen més fàcil. A fi de fomentar el interés per la música a tots els nivels, es molt important la publicitat i cartelería per a la difusió de la oferta formativa, així como estar en contacte amb els professors de música dels col.legis de la població.

L’escola entén l’educació com un fet que inclou els diferents aspectes que integren la personalitat de l’alumne i posa al seu abast els instruments i les condicions necessàries per aconseguir el millor desenvolupament de les seves capacitats humanes, artístiques, intel·lectuals, procedimentals,
d’actituds i de valors.
Creiem convenient aplicar les estratègies metodològiques, organitzatives i d’avaluació dissenyades des del centre per tal d’atendre l’alumne/a en la seva diversitat, respectant el seu procés d’aprenentatge i facilitant-li l’establiment les bases per a l’aprenentatge autònom.

6.- Professorat.-

En el curs 2022-2023 l’Escola compta amb una plantilla de 13 professors.

7.- Estructura organitzativa.-

Director: Fernando Sanchis Gandia

Subdirectora: Cristina Satorre Esborres.-

Secretari: José Luis Muñoz Huércano

Claustre de professors: Està format per 13 professors.-

Assignatures impartides:

Llenguatge Musical: Cristina Satorre Esborres

Flauta Travessera: Esther García Ferrer

Saxofó: Fernando Sanchis Gandia (Banda Jove)

Obóe: Alicia Igual Blasco

Trompeta: María Dolores Navajas Benavent

Guitarra: Rafael Reig Cascant

Clarinet: María Martínez Palacios

Percussió: Rodrigo Guigo Valent i Víctor Roig Reig

Piano i música de cambra: María Ángeles Palacios Verdú

Violoncel: Ausias Gisbert Espejo

Iniciació Musical per a menors de 8 anys: Víctor Roig Reig

Trombó: Andrés Palací Moncunill

Tuba/Bombardí: Adrián Durá Vizcaino (Conjunt instrumental i Cor)

8.- Millora del rendiment escolar i continuitat de l´alumnat.-

Seguint els mateixos principis que l’ensenyament general, el nostre Centre promou un tipus ’aprenentatge d’activitat constructiva per a desenvolupar el procés d’ensenyamentaprenentatge que a més asolisca els pilars que conformaran els futurs músics.

Partint d’aquesta base, busquem l’aprenentatge significatiu, és a dir, que l’alumnat interioritze i relacione els coneixements adquirits.

Línies metodològiques:

La nostra línia metodològica tindrà com a pilars els principis d’adequació, motivació, respecte, estimulació, relació, així com fomentar l’autonomía de l’alumnat.

a).- L’alumnat de la nostra Escola rebrà una educació musical de qualitat, sempre aspirant a una formació inte-gral de l’individu.

b).- Ha de tindre garantida l’atenció individualitzada, gràcies a l’acció i orientació del tutor/a en col·laboració estreta amb les famílies.

c).- Fomentarem la participació de l’alumnat en les pràctiques formatives, les activitats complementàries i extreescolars (assistència a concerts, conferències i altres activitats).

d).- La nostra Escola ha d’oferir a l’alumnat la oportunitat de tenir vivències musicals per a garantir la qualitat dels futurs professionals, així com aconseguir una educació musical integral, tan important per al desenvolupament humà i artístic.

e).- Ha de ser conscient de la importància del treball individual, indispensable per a superar els objectius i continguts plasmats en les programacions didàctiques.

f).- L’alumnat ha de participar de forma activa en totes les activitats extraescolars programades en la programació general anual.

9.- Línies generals d´actuación pedagógica.-

La nostra línia educativa pretén oferir un Centre educatiu amb unes senyes d’identitat pròpies en l’àmbit pedagògic, que ens permeten aconseguir una educació musical de qualitat.

Objectius generals:

9.1. D’àmbit pedagògic: educatius; metodològics

9.1.1. Les línies d’actuació pedagògica del Centre s´han de concretar en el Projecte Curricular i en les Programacions didàctiques, que s´han d’elaborar d’acord amb aquest Projecte Educatiu.

9.1.2. Aquest Projecte Educatiu ha de garantir l’acció coherent i coordinada dels equips docents, estimulant l’activitat investigadora i el treball en equip del professorat.

9.1.3. Els Projectes curriculars i les Programacions didàctiques han de reflectir els canvis en les metodologies utilitza-des en les aules i han d’incorporar continguts tan fonamentals com ara la improvisació, la memòria musical, la música antiga ó la música del segle XXI.

9.1.4. Participació de l’alumnat en les pràctiques formatives, les activitats complementàries i extraescolars (assistència als concerts de la banda), han de ser fomentades i garantides per tota la Comunitat Educativa.

9.2. D’àmbit institucional

9.2.1. Establir relacions amb les diferents institucions culturals, educatives i musicals de la nostra Comunitat.

9.3. D’àmbit humà i de convivència.-

9.3.1. Crear un òptim clima de treball, on les relacions interpersonals siguen sempre positives.

9.3.2. Implicar a tota la Comunitat Educativa en aquest Projecte Educatiu i vetlar pel seu compliment.

10.- Actituds i valors que pretén desenvolupar:

a) .-Tolerància i respecte

Desenvolupament de la tolerància i el respecte pel mig del diàleg, tant per a defensar les nostres pròpies creències i opinions com per a saber escoltar les dels demés. Fomentar costums, maneres de viure i normes que no signifi-quen l’exclussió dels més dèbils.

Participació, de forma constructiva, amb la realització d’activitats compromeses amb la defensa dels drets humans.

b).- Igualtat

Desenvolupament de la sensibilitat i actitud crítica davant temes i expressions que denoten una discriminació social, sexual, racial, etc. Mostra d’una actitud de respecte davant les diferències culturals i ètniques, valorant l’existència de diferents llengües, costums…com a font d’enrequiment.

c).- Llibertat

Entendre que la llibertat pròpia no ha de menguar la llibertat dels demés.

Desenvolupar la capacitat d’elegir i prendre decisions, de ser creatius i originals per a adquirir una conciència crítica que li permeta ser autònom.

d).- Responsabilitat

Aprendre a raonar, argumentar i justificar el per qué de les decisions que es prenen. Participar en l’elaboració autònoma de normes encaminades a millorar la convivència i el benestar al nostre Centre.

e) Pau, justícia i solidaritat

Utilització del diàleg per a solucionar de forma pacífica els conflictes que puguen sortir tant en activitats escolars com en extraescolars. Mantindre una posició raonable i responsable davant situacions en les que es manifeste la injustícia, evitant actituds d’ indiferència.

ELS PRINCIPIS METODOLÒGICS:
Centrats en oferir aprenentatges significatius i funcionals, donant eines a l’alumnat que el capacitin per a l’adquisició creixent de graus d’autonomia dins i fora de l’aula. Situant el grup com a base per a la relació, per a l’elaboració d’estratègies d’ensenyament-aprenentatge, com a fonament metodològic i establint estratègies per tal d’integrar actituds i valors en els aprenentatges.
• Pluralisme i valors democràtics
L’escola és respectuosa amb tots els pobles i amb les diferents maneres de
pensar, sempre que aquestes respectin els drets individuals i col·lectius.
L’Escola aposta per la diversitat de gènere, sexual, ètnica, cognitiva,
ideològica, lingüística i religiosa.
S’estimularà en els alumnes l’adquisició dels valors individuals i el
desenvolupament d’actituds que facilitin la convivència dins d’una societat
democràtica:
− la solidaritat − les actituds de diàleg
− la tolerància − l’esforç personal i la responsabilitat
− el respecte pels altres − l’esperit crític
− la participació − l’autoestima
− l’autonomia personal − la cooperació
La gestió del centre és democràtica i es potencia la participació de tots
els sectors que formen la comunitat educativa.

permanència.

11. Pla d´Orientació i acció tutorial.-

Aquest és un punt important, que no hem d’oblidar, existeix una clara responsabilitat dels tutors sobre la mira, custodia i control dels alumnes. Quan l’acció tutorial no es realitza correctament, poden veure’s afectats drets fonamentals dels nostres alumnes i tot això pot dur, en alguns casos, serioses responsabilitats al conjunt del professorat. Aleshores, s’imposa una necessària regulació de l’acció tutorial on tots els professors actuen de manera coherent i coordinada.

Dintre de la funció docent, és necessari, crear una via de comunicació entre professors i pares.

Tots els alumnes estaran a càrrec d’un professor-tutor que serà el corresponent professor d’instrument. Quan un alumne no estiga matriculat en l’assignatura d’instrument, el cap d’estudis li assignarà un tutor entre els professors implicats en l’ensenyança d’aquest alum- ne.

Organització

Tots els estudiants comptaran amb un tutor. El tutor serà el professor d’instrument que tinga l’alumne. La tutoria, està encaminada a l’orientació acadèmica i professional dels alumnes, és una de les responsabilitats del professorat.

La tutoria garantirà la prèvia orientació dels estudiants en la selecció de les assignatures que conformaran el seu propi currículum i en les decisions que afecten al desenvolupament d’aquest, incloent ací el concernent a recitals de curs i a concerts i treballs de graduació.

Funcions dels Tutors

Els Tutors en l’exercici de les seves funcions tindran les següents obligacions:

En relació amb els alumnes

Assessorar als alumnes en els moments més crítics.

Portar un seguiment global de l’aprenentatge de l’alumne.Encarar les inquietuds, queixes, etc. de l’alumnat.

En relació amb al professorat

Intercanviar amb el professorat la informació sobre les característiques de l’alumnat i les seves implicacions a la programació, avaluació i relació educativa.

Coordinar el procés d’avaluació dels alumnes.

Col•laborar amb les adaptacions curriculars, intervencions educatives específiques i

activitats de reforç.

En relació amb les famílies

Facilitar el coneixement del centre i l’etapa educativa als pares i mares.

Informar del procés educatiu dels seus fills i recaptar la seva col•laboració.

Recollir la informació que la família pot proporcionar amb vista a un major coneixement de l’alumne i el seu context sociofamiliar.

Facilitar als pares i mares assessorament en aspectes com: resolució de problemes d’aprenentatge i conducta, organització i planificació de l’estudi, presa de decisions acadèmiques i professionals, etc.

L’acció tutorial es desenvoluparà al llarg de tot el curs. Les tasques de tutoria es realitzaran directament entre el professor-tutor i pares d’alumnes menors de 18 anys. En el cas d’alumnes de 18 o més anys, l’acció tutorial es realitzarà directament entre professor-tutor i alumne.

L’acció tutorial ha de fer-se des de el punt de vista orientador, tant en temes acadèmics i professionals, com en burocràtics i legals.

A principi de curs, el professorat es presentarà als pares. Es tracta de que coneguen el seu pla d’actuació i que tinguen accés a la informació general sobre el centre, imprescindible per a poder col·laborar en tot el procés i en l’educació dels seus fills.

El professor-tutor coordinarà les feines de programació, avaluació i possibles adaptacions curriculars que requerisca l’alumne. El procés d’aprenentatge en la música requereix un seguiment continuat per part del professor i per tant l’assistència de l’alumne a les classes.

El professor-tutor ha de mantindre informats als pares i intentarà aconseguir la màxima integració dels pares en el procés educatiu.

El pla d’acció tutorial inclourà la planificació de les activitats que consideren oportunes els tutors.

b) Cada pare/mare, tutor o alumne, haurà d’assistir a una tutoria per trimestre (aproximadament), convocada pel professor-tutor.

També cada pare/mare podrà sol·licitar, quan ho considere necessari, sessions de

tutories i entrevistes amb altres professors dels seus fills. És recomanable que aquestes

entrevistes les coordine el professor-tutor (per evitar que els pares acudisquen en horari lectiu de

classes col·lectives.)

Sessions d’avaluació

És obligació inexcusable dels tutors d’informar als pares/mares/tutors dels alumnes,

sobre el seu procés d’aprenentatge, els criteris i procediments d’avaluació i les valoracions sobre

l’aprofitament acadèmic, i també sobre les mesures de reforçament educatiu que calga adoptar.

El professor-tutor és el responsable de coordinar l’avaluació de l’alumne. L’avaluació serà realitzada pel conjunt de professors de l’alumne coordinats pel professor-tutor.

Es realitzaran tres sessions d’avaluació on es valorarà el procés d’aprenentatge i el rendi- ment acadèmic de l’alumne. Després d’aquestes sessions, el professor-tutor informarà per escrit als alumnes, pares/mares (lliurament de butlletins de qualificacions).

Procés d’avaluació

1. El professor-tutor, després de cada sessió d’avaluació, haurà d’informar a l’alumne, o als pares del menor, sobre la valoració del procés d’aprenentatge i el rendiment acadèmic.

El professor complimentarà, distribuirà i controlarà el butlletí de qualificacions. Es farà el lliurament de butlletins amb presència constatada dels pares.

2.-El professor-tutor recollirà els informes de la resta de professors que estiguen implicats en l’educació musical d’un mateix alumne.

3.- El professor-tutor s’encarregarà d’omplir l’informe individualitzat de l’alumne que no supere alguna assignatura. Sols s’omplirà un informe per alumne encara que tinga més d’una assignatura suspesa. El professor-tutor és l’encarregat de complimentar en el mateix informe les observacions de la resta de professors.

Atenció individualitzada als alumnes.

1.- El professor-tutor comunicarà als pares o alumnes, l’horari setmanal que disposa per a l’atenció individual de l’alumne.

2.- Tots els professors-tutors convocaran una sessió de tutoria per trimestre (lliurament de butlletins).

3.-Les citacions de sessió de tutoria, per part del professor.tutor, es formalitzaran mitjançant l’agenda. Per altra part, els pares/mares, tutors de l’alumne podran sol•licitar quan ho con- sideren necessari, una sessió de tutoria.

4.- El professor-tutor realitzarà les modificacions de programació d’objectius, continguts, activitats (adaptacions curriculars) per a atendre les diferències individuals, que puguen sorgir amb algun alumne.

5.- El professor-tutor durà un control de les faltes d’assistència dels seus alumnes.

12.- Compromisos educatitus y de convivencia amb les families

Per part del professorat, es fomenta una relació sempre respectuosa, oberta, participativa on el diàleg impera i contribueix a una dinamització del Centre i a afavorir un bon clima de treball. Es pretén implicar a les famílies en els estudis dels alumnes, tant a nivell de disciplina com de participacio en les diferents activitats proposades pel centre, Compromisos per part del centre:

A).- Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.

B).- Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

C).- Informar la família del projecte educatiu i de les normes de convivència, organització i funcionament del centre afavorint la participació per la seua millora.

D).- Fomentar la implicació de les famílies en el projecte d’escola E) Donar respostes individualitzades a les necessitats educatives específiques de cada alumne, optimitzant els recursos disponibles.

F).- Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les

avaluacions.

G).- Mantenir comunicació regular amb la família, d’acord amb les normes de funcionament del centre, per informar-la de qualsevol circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

H).- Utilitzar l’agenda com a eina de comunicació bilateral del dia a dia de l’alumne a la escola.

I).- Vetllar pel bon funcionament, coordinació i treball amb tots els professionals que incideixen en el procés educatiu de l’alumne.

J).- Atendre en un termini raonable (màxim una setmana) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, facilitant, si fos possible, la conciliació de l’horari laboral de la família amb l’horari del centre.

K).- Revisar conjuntament amb la família el compliment i el contingut d’aquests compromisos si

escau.

13.- Pla de convivencia per a penvidre l´aparició de conductes contraries a les normes de convivencia i falcilitar un adequat clima escolar.-

El pla de convivència és una eina fonamental per afavorir un clima adequat per a l’ensenyament i les bones relacions entre els diferents actors de la comunitat educativa.

Per regular aquests aspectes que desenvolupem més a fons en el R.R.I. del nostre centre hem tingut en compte la legislació vigent.

El centre a traves del R.R.I. informa a la comunitat educativa dels deures i drets que els

corresponen i es dota d’un marc legal per tal d’afavorir la convivència.

14.- Criteris generals per a la elaboració de les programacións didàctiques de les ensenyances.-

Per elaborar les programacions didàctiques del centre hem tingut en compte la legislació vigent que en matèria d’educació musical fa referència a aquests aspectes.

Els centre tindrà present el caràcter procesal de l’elaboració, que, per tant, s’efectuarà i revisarà al llarg dels anys acadèmics corresponents al període d’implantació dels ensenyaments.

Cada Departament del centre serà responsable de la programació didàctica dels seus ensenyaments d’acord amb les directrius generals establertes per la Comissió Pedagògica.

La programació didàctica inclourà, necessàriament els següents aspectes per a cadascuna de les assignatures i especialitats assignades als òrgans de coordinació didàctica de centre:

– Distribució per cursos dels objectius, continguts i criteris d’avaluació.

– Les decisions de caràcter general sobre la metodologia didàctica que es va aplicar.

– Els procediments i instruments d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes.

– L’aplicació de les normes sobre els criteris de promoció, fent especial referència als mínims exigibles, i els criteris sobre la periodicitat i comunicació de les qualificacions.

– Els criteris de recuperació per als alumnes que tenen assignatures pendents.

– El repertori, la bibliografia i els recursos didàctics que es vagen a utilitzar.

– La programació de quantes activitats d’ordre acadèmic i complementari es pretengui realitzar.

– Les mesures d’atenció a la diversitat i les adaptacions curriculars per a l’alumnat que les

precise.

– Els professors programaran la seva activitat docent d’acord amb les programacions didàctiques. En cas d’algun professor decidisca incloure a la programació de la seva activitat docent alguna variació pel que fa a la programació didàctica conjunta, aquesta variació, i la justificació corresponent, haurà de ser inclosa a la programació didàctica del Departament, tenint en compte que per ser autoritzada haurà de respectar els mínims curriculars establerts.

– L’organització de l’acció tutorial.

– Criteri i procediments per avaluar a l’alumnat. Revisar els processos d’ensenyament i avaluar la

pràctica docent del professorat

Redacció

La redacció dels Projectes Curriculars de grau, en l’estat procesal corresponent a cada any acadèmic, formarà part de la programació general anual de centre.-

A més, l’Equip Directiu efectuarà el seguiment dels Projectes Curriculars, en els anys acadèmics en què s’elabore, proposant les modificacions convenients per a l’adequació del mateix als objectius generals de cada grau.

Tots aquests aspectes queden ordenats i reflexats en el Reglament de Règim intern del qual el centre s’ha dotat.

15.- Procés d´evaluació

Els professors avaluaran l’aprenentatge dels alumnes, els processos d’ensenyança i la seua pròpia pràctica docent. L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes serà contínua i integradora, encara que diferenciada segons les distintes assignatures del currículum.

L’avaluació de les ensenyances de música es durà a terme tenint en compte els objectius educatius i els criteris d’avaluació establits en el currículum que estableixen els decrets DECRETO 2/2022, de 14 de enero, del Consell de regulación de las escuelas de enseñanza artística no formal de música y de artes escénicas, i en coherència amb el projecte educatiu elaborat pel centre.

L’avaluació serà realitzada pel conjunt de professors de l’alumne/a. Aquest grup de docents actuarà de manera integrada al llarg del procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions relevants.

L’avaluació i la qualificació final de l’alumnat es realitzarà en el mes de juny.

Els resultats de l’avaluació final de les distintes assignatures que componen el currículum s’expressaran per mitjà de l’escala numèrica d’1 a 10 sense decimals, i es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a cinc i negatives les inferiors a cinc.

Els resultats de l’avaluació, i si és el cas les qualificacions, s’expressaran en els termes

següents:

Insuficient: 1, 2, 3 o 4

Suficient: 5

Bé: 6

Notable: 7 o 8

Excel·lent: 9 o 10.

16.- Promoció

Els alumnes promocionaran de curs quan hagen superat la total- itat de les assignatures de cada curs o tinguen avaluació negativa com a màxim en dos assignatures. En el supòsit d’assignatures pendents referides a pràctica instrumental o cant, la recuperació haurà de realit- zar-se en la classe del curs següent si forma part d’este. En la resta dels casos els alumnes hauran d’assistir a les classes de les assignatures no superades en el curs anterior.

Límits de permanencia

No hi ha límit de permanència en les ensenyances de música.-

17.- Organització i Gestió:
L’Equip Directiu del Centre té cura de tots aquells aspectes que fan referència a l’àmbit pedagògic, organitzatiu i administratiu i el que informa de tot allò que requereixi la corresponent informació i/o
aprovació. Destaquem la importància d’un constant diàleg amb la Junta Directiva de la Societat Musical amb les quals hi ha vinculació directa, especialment la vocal de l´Escola.-
Els objectius pels quals ha de vetllar la direcció del centre són els
següents:
• Treballar per mantenir un projecte de Centre sostenible.
• Vetllar per oferir uns ensenyaments públics a l’abast de tothom.
• Implicar directament el professorat en les tasques de planificació i organització.
• Potenciar el treball en equip com a estructura bàsica d’organització i disseny del Centre.
• Planificar la formació permanent del professorat com a eina indispensable per a la innovació.
• Vetllar per unes bones condicions laborals que permetin portar a terme una tasca global de qualitat.
• Mantenir un diàleg constant i obert amb el Ajuntament de Cocentaina a través de la Regidoria d’Ensenyament.
• Mantenir una actitud oberta entre els sectors que componen l’escola de música Unión Musical Contestana, per tal de constatar les opinions, necessitats i projectes que aquests proposin.
• Disposar un pla d’avaluació interna com a eina per a la millora de la gestió i planificació del Centre.
• Promoure l’existència d’òrgans representatius del Centre que tinguin les atribucions que els corresponen (AMPA, Consell de participació…).

18.- Finaçament.-

L’Escola de Música Unión Musical Contestana es finança a través de les aportacións del pares y mares del alumnes (matricula anual i cuotes mensuals), l´aportació per part de la Sociedad Musical Unión Musical Contestana, titular del centre, y i la subvenció que cada any rep de la Generalitat Valenciana.